BKMAM(1)(1)(1)
比克曼生物 医疗产品系列
一次性手套
灭菌指示带
污染物应急处置包
(详情请咨询哦~)
污染物应急处置包
(详情请咨询哦~)
植绒采样拭子
更多产品详情您可以咨询右侧客服哟~
bkmsw001@163.com
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
工作时间:08:30—17:30
联系电话:400-1688-286
湖南省常德市临澧新材料产业园